Klasa 7 SP

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY VII MONTESSORI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „SPLOT”
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Decyzję o przyjęciu do klasy VII szkoły podstawowej podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami;
 • wyników ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej, oceny zachowania (co najmniej dobrej) oraz analizy innych osiągnięć kandydata (naukowych, społecznych, artystycznych, sportowych, itp., uzyskanych od klasy IV SP);
 • dla kandydata do oddziału dwujęzycznego w szczególności z wyniku egzaminu kompetencji językowych;

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności i zwolnieni z opłaty czesnego przez pierwszy rok nauki.

Przed rozmową rekrutacyjną z dyrektorem należy przesłać na adres mailowy szkoły (splot@splot.info) skany następujących dokumentów:

 • wypełnionych ankiet szkolnych (formularze wysyłamy kandydatom indywidualnie w odpowiedzi na wiadomość wysłaną na: splot@splot.info);
 • świadectwa ukończenia V klasy szkoły podstawowej oraz wykazu ocen otrzymanych na pierwsze półrocze w kl. VI;
 • dyplomów z konkursów przedmiotowych, osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, itp. (uzyskanych od kl. IV SP) ;

Po rozmowie rekrutacyjnej rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe do szkoły, które potwierdza chęć starania się o miejsce w klasie 7 SP. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli rezygnacja nastąpi z przyczyn leżących po stronie kandydata. Szkoła nie uzasadnia odmowy przyjęcia kandydata.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

Terminy rekrutacji do klasy VII:

 • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych – od 18. marca 2024 r. do 21. czerwca 2024 r.;
 • egzamin kompetencji językowych – o terminie kandydaci informowani są mailowo;
 • składanie wymaganych dokumentów – do 26. czerwca 2024 r. do godz. 15.00;
 • informacja mailowa o przyjęciu do szkoły do 28 czerwca 2024 r.
 • rekrutacja dodatkowa od 01. lipca 2024 r. (w miarę wolnych miejsc).

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione ankiety szkolne (przekazane mailowo, oryginały należy złożyć wraz ze świadectwem);
 • świadectwo ukończenia klasy VI;
 • 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie);
 • karta zdrowia.