Liceum

PIERWSZE W NOWYM SĄCZU LICEUM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO CZTEROLETNIEGO SPOŁECZNEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „SPLOT” Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. JANA KARSKIEGO W NOWYM SĄCZU

Rok szkolny 2022/2023

Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami – za pośrednictwem Skype’a (z kamerą);
 • wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oceny zachowania (co najmniej dobrej) oraz analizy innych osiągnięć kandydata (naukowych, społecznych, artystycznych, sportowych, itp., uzyskanych od klasy VI SP);
 • dla kandydata do oddziału dwujęzycznego w szczególności wyniku egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz ustnego egzaminu kompetencji językowych z native speakerem;

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną i zwolnieni z opłaty czesnego przez pierwszy rok nauki.

Na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły należy się umówić telefonicznie (nr tel. 18 443 43 39) oraz przesłać na adres mailowy szkoły (splot_nowysacz@op.pl) skany następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej oraz wykazu ocen otrzymanych na pierwsze półrocze w kl. VIII;
 • dyplomów z konkursów przedmiotowych, osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, itp. (uzyskanych od kl. VI SP) ;
 • wypełnionych ankiet szkolnych;

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe do szkoły, które potwierdza chęć starania się o miejsce w liceum. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli rezygnacja nastąpi z przyczyn leżących po stronie kandydata.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

Terminy rekrutacji do liceum:

 • od 21 lutego 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.– przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych;
 • od 27 czerwca 2022 r. do 1 lipca 2022 r. – ustny egzamin kompetencji językowych z języka angielskiego – termin rozmowy ustalany indywidualnie;
 • 8 lipca 2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00 – składanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz oryginałów ankiet szkolnych;
 • 11 lipca 2022 r. o godzinie 14:00 – ogłoszenie listy przyjętych na stronie internetowej szkoły;
 • od 12 lipca 2022 r. – dodatkowa rekrutacja (w miarę wolnych miejsc).

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione ankiety szkolne (przekazane mailowo, oryginały należy złożyć wraz ze świadectwem);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisane na odwrocie),
 • karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej.