Liceum

PIERWSZE W NOWYM SĄCZU LICEUM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO CZTEROLETNIEGO SPOŁECZNEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „SPLOT” Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. JANA KARSKIEGO W NOWYM SĄCZU

Rok szkolny 2024/2025

Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami;
 • wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oceny zachowania (co najmniej dobrej) oraz analizy innych osiągnięć kandydata (naukowych, społecznych, artystycznych, sportowych, itp., uzyskanych od klasy VI SP);
 • dla kandydata do oddziału dwujęzycznego w szczególności wyniku egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz egzaminu kompetencji językowych;

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną i zwolnieni z opłaty czesnego przez pierwszy rok nauki.

Przed rozmową rekrutacyjną z dyrektorem należy przesłać na adres mailowy szkoły splot@splot.info skany następujących dokumentów:

 • wypełnionych ankiet szkolnych (formularze wysyłamy kandydatom indywidualnie w odpowiedzi na wiadomość wysłaną na: splot@splot.info);
 • świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej oraz wykazu ocen otrzymanych na pierwsze półrocze w kl. VIII;
 • dyplomów z konkursów przedmiotowych, osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, itp. (uzyskanych od kl. VI SP);

Po rozmowie rekrutacyjnej rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe do szkoły, które potwierdza chęć starania się o miejsce w liceum. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli rezygnacja nastąpi z przyczyn leżących po stronie kandydata. Szkoła nie uzasadnia odmowy przyjęcia kandydata.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

Terminy rekrutacji do liceum:

 • od 4 marca 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.– przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych;
 • od 17 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. – egzamin kompetencji językowych z języka angielskiego – o terminie rozmowy powiadamiamy mailowo;
 • 3 i 4 lipca 2024 r. w godzinach 8:00 – 15:00 – składanie wymaganych dokumentów szkolnych;
 • 5 lipca 2024 r. o godzinie 15:00 – ogłoszenie listy przyjętych na stronie internetowej szkoły;
 • od 8 lipca 2024 r. – dodatkowa rekrutacja (w miarę wolnych miejsc).

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione ankiety szkolne (przekazane mailowo, oryginały należy złożyć wraz ze świadectwem);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisane na odwrocie),
 • karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej.