Regulamin XX Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”

I. Organizatorzy:

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
33-300 Nowy Sącz,
ul. Limanowskiego 7
tel./fax 48 (18) 443-43-39
e-mail; biblioteka@splot.info

II. Sponsorzy:

 • Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu
 • Wydawnictwo „Biały Kruk” z Krakowa
 • Wydawnictwo Czarne z Wołowca

III. Patronat medialny:

 • Dobry Tygodnik Sądecki

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie może wziąć udział młodzież ucząca się w szkołach województwa małopolskiego.
 2. Uczestnicy kwalifikują się w dwóch grupach wiekowych:
  • Seniorzy (urodzeni w latach: 01.01.2005 r. – 31.12.2008 r.);
  • Juniorzy (urodzeni w latach: 01.01.2009 r. – 31.12.20011 r.).
 3. Praca nadesłana na Konkurs może zawierać jedno opowiadanie lub/i trzy wiersze.
 4. Wielkość opowiadania nie może przekraczać trzech stron maszynopisu.
 5. Tematyka utworów jest dowolna.
 6. Termin nadsyłania pracy konkursowej: 06.05.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Prace należy nadesłać w 4 egzemplarzach na adres: Zespół Szkół Społecznych „Splot”, ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem na kopercie: ”Pióro Splotu”, pseudonimem uczestnika i kwalifikacją wieku (junior/senior), ewentualnie złożyć osobiście.
 8. Teksty prac należy podpisać wyłącznie pseudonimem autora i kwalifikacją wieku (junior/senior).
 9. Należy również załączyć elektroniczną wersję prac na płycie CD-ROM.
 10. Informacje dotyczące osobistych danych uczestnika (nazwisko, imię, adres, telefon, e-mail, rok urodzenia, szkoła, tytuły utworów, podpisane oświadczenie zawarte w załączniku 2) należy dołączyć do pracy w osobnej kopercie, zamkniętej ale podpisanej pseudonimem i kwalifikacją wieku.
 11. Prosimy o podanie adresu e-mail, dalsza korespondencja będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną (zaproszenie na finał konkursu).
 12. Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest:
  1. zapoznanie się przez jednego z rodziców / pełnoletniego uczestnika z klauzulą informacyjną RODO stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. podpisanie przez jednego z rodziców / pełnoletniego uczestnika oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu i przesłanie go.
 13. Niespełnienie wymogów zawartych w punkcie 12 regulaminu skutkuje niemożnością uczestniczenia w konkursie.
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z deklaracją, iż nadesłane prace są pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w konkursach literackich i nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 15. Jury otworzy koperty z informacjami o autorze dopiero po wytypowaniu laureatów.
 16. Jury będzie oceniało prace w dwóch etapach: pierwsze czytanie (wszystkie prace), drugie czytanie (wybrane prace).
 17. Tylko autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego czytania zostaną zaproszenie na finał konkursu oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 18. Jury przyzna nagrody w 2 kategoriach: poezji i prozy.
 19. Nagrody w kategorii senior wynoszą: I miejsce 300 zł., II – 200 zł., III – 100 zł.
 20. Nagrodami w kategorii junior są książki.
 21. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród z ważnych powodów merytorycznych.
 22. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 23. Jury zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac.
 24. Prace ocenia Jury w składzie: przewodniczący: Andrzej Warzecha, członkowie: Wojciech Molendowicz, Marek Rylewicz, sekretarz: Zofia Litawa.
 25. Finał Konkursu przewidziany jest na maj 2024 r.
 26. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie www.splot.info oraz  Facebook „Pióro Splotu”.

Załączniki: załącznik 1załącznik 2