Klasa 1 SP

Organizacja szkoły

„Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy;
chcemy także, by dziecko stawało się budowniczym samego siebie…”
– Maria Montessori

Montessori Społeczna Szkoła Podstawowa „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 r.
To szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, wpisana do rejestru pod numerem 1/2017 w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miasta Nowego Sącza. Szkoła podlega nadzorowi Małopolskiego Kuratora Oświaty, przestrzega zapisów prawa oświatowego, wystawia świadectwa zgodne z rozporządzeniem o systemie oświaty.

Szkoła Montessori, a szkoła tradycyjna

Szkoła Montessori realizuje zadania edukacyjne w oparciu o program nauczania Marii Montessori, który jest zgodny z podstawą Ministerstwa Edukacji Narodowej, wzbogacony o wiele cennych i wartościowych treści edukacyjnych. W ramach pracy własnej dzieci korzystają z materiałów z języka polskiego, matematyki, botaniki, geografii, historii, zoologii oraz języka angielskiego.

Nauka w szkole Montessori znacznie różni się od nauki w szkołach konwencjonalnych.

Edukacja konwencjonalna/tradycyjna Edukacja Montessori
Uczeń/dziecko – jego zadaniem jest słuchać i wykonywać polecenia nauczyciela. Wszyscy w tym samym czasie wykonują takie samo zadanie.
Uczeń/dziecko samo zdobywa wiedzę. Potrzebne jest mu przygotowane otoczenie oraz nauczyciel, który pomaga mu zdobyć ją samodzielnie.
Nauczyciel jest centralną postacią w klasie. Naucza frontalnie wszystkich uczniów w tym samym tempie, w ten sam sposób. Adresuje swoje nauczanie do ucznia średniego. Uśrednienie poziomu nie służy ani tzw. “uczniom zdolnym”, którzy i tak się nudzą, ani tzw. “uczniom z problemami edukacyjnymi”, którzy i tak potrzebują więcej indywidualnej uwagi.
Nauczyciel kieruje się głębokim szacunkiem dla dziecka i jego indywidualności. Szacunek do dziecka i w ogóle szacunek do drugiego człowieka to centralne założenie pedagogiki Montessori. Nauczyciel nie jest centralną postacią w klasie. Jest w tle. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie otoczenia w klasie oraz obserwacja.
Klasa szkolna składa się z ławek, najczęściej ustawionych w rzędach. W centralnej części sali jest tablica i biurko nauczyciela, który naucza frontalnie całą klasę.
Klasa szkolna Montessori – znajdują się w niej półki, na których ustawione są materiały Montessori, stoliki oraz krzesła. Dziecko wybiera sobie miejsce pracy/nauki. Może pracować/uczyć się, siadając przy stoliku. Może też ulokować się na podłodze w dogodnej dla siebie pozycji, ustawić wybrany materiał Montessori na dywaniku i zająć się pracą/nauką.
Dzieci realizują te same treści podręcznikowe w tym samym czasie, niezależnie od tego, czy już mają je opanowane, czy nie. Ta sama porcja wiedzy w ten sam sposób przekazywana jest do uczniów o różnym tempie rozwoju, różnych temperamentach i sposobach uczenia się.
Metoda Montessori oparta jest na przekonaniu, poświadczonym w sposób naukowy, że człowiek uczy się wtedy, gdy jest aktywny i gdy rozwiązuje problemy. Rozwojowi intelektualnemu towarzyszy poczucie szczęścia.
Błędy są karane niskimi ocenami. Zniechęcają do nauki i eksperymentowania, bo “co jak się pomylę?” W większości przypadków zadaniem nauczyciela jest wskazanie i poprawienie błędu, często publicznie.
Błąd to szansa na naukę. Maria Montessori pisała, że jeśli chcemy podążać za doskonałością, musimy szanować błędy. Dopóki istnieje życie, muszą istnieć błędy. W Montessori uczniowie sami poprawiają swoje błędy, które traktują w sposób naturalny w procesie uczenia się. Nie są oceniani za błędy, więc nie boją się ich popełniać. To zachęca do nauki i eksperymentowania. Między innymi w tym tkwi przyczyna kreatywności absolwentów Montessori.
Dyscyplina narzucona jest odgórnie, przez nauczyciela, który zmuszony jest stale jej strzec. Dopóki w klasie jest nauczyciel, jest dyscyplina. Dzieje się tak dlatego, że w klasie konwencjonalnej nie ma wolności. Gdy nie ma wolności, nie ma dyscypliny.
W Montessori dyscyplina jest wyborem dziecka, aktem jego woli. Koncepcja posłuszeństwa opiera się o ideę woli człowieka. Dziecko rodzi się z naturalną potrzebą, by uczyć się i rozwijać, fizycznie, emocjonalnie, intelektualnie i duchowo. Posłuszeństwo płynące ze świadomego wyboru, a nie z łamania woli jest najwyższym stopniem rozwoju woli dziecka/człowieka.
Kary i nagrody odgrywają kluczową rolę w edukacji konwencjonalnej. Wszelkiego rodzaju zachęty odbywają się poprzez nagrody w postaci uśmiechniętych buziek, słoneczek, naklejek, ocen, wyróżnień, pieczątek, itp. System kar i nagród pomaga nauczycielowi w utrzymaniu dyscypliny w klasie.
W Montessori nie stosuje się systemu kar i nagród, gdyż nie ma takiej potrzeby. Nie ma nagrody, która mogłaby się równać z tym poczuciem wewnętrznej satysfakcji z dokonania nowych odkryć.
Jeśli chodzi o kary, środowisko Montessori minimalizuje okazje do złych zachowań, a optymalizuje szansę na dobre zachowania. Stąd nie ma potrzeby stosowania kar.
Zadania domowe zadawane dzieciom, w zbyt dużej ilości.
Naukowo udowodniono, że odrabianie zadań domowych nie wpływa na wzbogacenie wiedzy czy efektywną naukę.

Na podstawie A.Motylewska: https://czasnamontessori.pl

Nauka poprzez aktywność dziecka i samodzielne doświadczanie

Fenomen metody Montessori polega na odkryciu, że dzieci, mając do dyspozycji przygotowane otoczenie, w którym znajdują się materiały Montessori (materiały dydaktyczne dostosowane do wieku i ciekawości poznawczej dzieci na danym etapie rozwoju). Dzieci mają naturalną potrzebę nauki, chcą się uczyć, chcą pracować. Wprowadzimy wiele form aktywnego rozwoju dzieci, możliwości eksperymentowania, odkrywania świata, przyrody, kultury i nauki poprzez różnorodne formy, takie jak wycieczki, wyjścia do różnych ciekawych miejsc jak galerie, muzea, spotkania z artystami i specjalistami. Dzieci będą miały możliwość podejmować samodzielne projekty, zbierać informacje, brać udział w występach artystycznych czy projektach naukowych. W szkole kładzie się nacisk na szacunek dla wyborów dziecka; wszystko pod wspierającym przewodnictwem nauczyciela, który zna swoich podopiecznych i ich możliwości. Dzieci wiele uczą się od siebie nawzajem, gdyż do klasy będą uczęszczać dzieci zróżnicowane wiekowo, co stwarza spontaniczną możliwość, dzielenia się wiedzą. Pamiętajmy wiek dziecka nie determinuje jego umiejętności.

Ramowy rozkład dnia w szkole

 • 7:30-8:00 – witamy dzieci w szkole, prace porządkowe, przygotowanie do pracy;
 • 8:00-11:30 – praca własna z materiałem rozwojowym (planowanie pracy, zajęcia edukacyjne z podstawy programowej, w tym czasie również drugie śniadanie);
 • 11:30-12:15 – przebywanie na świeżym powietrzu w zależności od pogody, odpoczynek, WF;
 • 12:15-12:45 – obiad;
 • 12:45-14:10 – druga praca własna;
 • 14:10-15:45 – zajęcia obowiązkowe i dodatkowe (religia, drugi język nowożytny, zajęcia artystyczne, inne wg zainteresowań dzieci i rodziców oraz możliwości organizacyjnych szkoły);
 • 15:45-16:30 – zajęcia opiekuńcze.

Planowanie pracy

W procesie edukacji montessoriańskiej aktywność jest po stronie dziecka. Planowanie pracy w edukacji Montessori jest bardzo ważne. To dziecko planuje swoją pracę, początkowo pod kierownictwem nauczyciela, stopniowo ucząc się sporządzać tygodniowy plan pracy. Dziecko realizuje plan, a potem ocenia efekty swojej pracy. Nauczyciel towarzyszy uczniowi, wspiera, zachęca, ale nie przejmuje aktywności. Pracując w ten sposób dziecko zdobywa ogromne poczucie własnej wartości, radości z samodzielnego odkrywania nowych rzeczy, ważnych w obecnych czasach metod planowania i organizacji swojej pracy. Dziecko uczy się rozwiązywania problemów, samodzielności, samodyscypliny.

Przygotowane otoczenie

Sale lekcyjne w naszej szkole Montessori to specjalnie przygotowane otoczenie edukacyjne, które zachwyca materiałami dydaktycznymi stworzonymi i nazwanymi przez Marię Montessori – pomocami rozwojowymi. Pomoce rozwojowe są ułożone w uporządkowany sposób według tematów i działów edukacyjnych, uwzględniają różne stopnie trudności. Materiały są bardzo atrakcyjne dla dzieci, zachęcają do pracy i poznawania, a jednocześnie wiele z nich ma kontrolę błędu, dzięki czemu dziecko może samodzielnie sprawdzić, czy poprawnie wykonało zadanie jednocześnie ucząc się niezależności i samodzielności w działaniu.

W salach Montessori nie ma tradycyjnie ustawionych ławek czy tablicy. Przestrzeń sali jest tak zaprojektowana, aby jak najlepiej służyła potrzebom dzieci oraz sprzyjała klimatowi bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.

Języki obce

Drugim językiem obcym jest język francuski i/lub hiszpański. W trakcie tych zajęć dzieci poznają kulturę, geografię, muzykę i zapoznają się z tradycjami danego kraju.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe będą prowadzić specjaliści w zależności od zainteresowań dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły:

 • Języki obce
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia umuzykalniające (muzyka, tańce)
 • Poznawanie różnych kultur
 • Edukacja biblioteczna

Sport

Będziemy zwracać uwagę, aby dzieci miały dużo ruchu. W tym wieku dzięki ruchowi dzieci się rozwijają. Jeżeli tylko warunki pogodowe będą sprzyjające, to dzieci będą spędzać na świeżym powietrzu czas codziennie między godziną 11:30 a 12:15.

Organizacja klasy

Dzieci uczą się w klasie trzyrocznikowej (I – III oraz IV – VI). Nauka oparta jest przede wszystkim na indywidualnej lub grupowej pracy własnej uczniów. Klasy wielorocznikowe dają dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa, a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników. Program nauczania może być dostosowany indywidualnie do każdego ucznia. Grupa złożona z dzieci w różnym wieku sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, inspiruje, zapewnia optymalny rozwój społeczny stanowiąc odwzorowanie naturalnego środowiska społecznego. Taka organizacja nauki daje uczniom możliwość przetrenowania różnych ról społecznych. Dzieci młodsze naturalnie czerpią z obecności dzieci starszych, ale ogromną korzyść wynoszą też dzieci starsze. Możliwość pomocy młodszemu koledze buduje osobowość, wzmacnia wiarę we własne siły, budzi wrażliwość na potrzeby innych.

Motywacja do działania, wychowanie dla pokoju

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję… nadzieję na pokój w przyszłości.”
– Maria Montessori

Maria Montessori była nominowana do pokojowej nagrody Nobla, w koncepcji swojej pedagogiki zwracała szczególną uwagę na pokojowe wychowanie dzieci. W szkole Montessori dzieci uczą się działania bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. W czasie prac projektowych trenują bycie przywódcą, a kiedy indziej bycie członkiem zespołu – to całkowite zaprzeczenie wychowania do bezwzględnej rywalizacji. Dzieci nie są porównywane, oceniane, nagradzane. Podejmują aktywność dla własnej satysfakcji, czerpią radość z własnych osiągnięć, a nie z porażek innych. Szkoła wspiera adekwatną samoocenę uczniów i ich wewnętrzną motywację.

Na świecie metoda Marii Montessori jest bardzo znana i ceniona. Placówki Montessori znajdują się w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach i Australii.

Najwięcej przedszkoli i szkół w Europie jest w Holandii i Niemczech. Szkoły Marii Montessori działają na świecie od 1907 roku.

To naprawdę sprawdzona i fantastyczna metoda nauczania!