Szkoła podstawowa

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO
dla uczniów klasy VIII

Montessori Społecznej Szkoły Podstawowej „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

  1.  Stypendia naukowe przyznaje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzi dyrektor i wicedyrektor zespołu szkół oraz nauczyciel wytypowany przez Radę Pedagogiczną w danym roku szkolnym.
  2. Laureaci konkursów przedmiotowych są zwolnieni z opłaty aktualnie obowiązującego czesnego przez okres 12 miesięcy, począwszy od następnego miesiąca, w którym uzyskano dyplom laureata.
  3. Komisja przyznaje stypendia naukowe dwa razy w ciągu roku szkolnego (na końcu I i II półrocza).
  4. Komisja przyznaje stypendia naukowe uczniom, którzy uzyskali za bieżące półrocze roku szkolnego średnią ocen minimum 5,00 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
  5. Stypendium naukowe dla uczniów klasy VIII jest wypłacane jednorazowo gotówką na końcu każdego półrocza i wynosi 200,00 zł./semestr.
  6. Stypendia naukowe są wypłacane tylko w czasie pobytu ucznia w szkole.
  7. Stypendium naukowe może zostać natychmiast wstrzymane uczniowi przez Komisję Stypendialną, jeśli naruszy on w rażący sposób przepisy Statutu Szkoły.
  8. Zasady przyznawania stypendium naukowego w szkole podstawowej obowiązują od dnia 01.02.2020 r.