Liceum

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO
dla uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Splot”
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

w Zespole Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

 1. Stypendia naukowe przyznaje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzi dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel wytypowany przez Radę Pedagogiczną w danym roku szkolnym.
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych i olimpiad są zwolnieni z opłaty aktualnie obowiązującego czesnego przez okres 12 miesięcy, począwszy od następnego miesiąca, w którym uzyskano dyplom laureata.
 3. Uczeń, który uzyskał prawo pobierania nauki w Thomas Jefferson School (USA) w ramach współpracy międzyszkolnej, jest zwolniony z opłaty aktualnie obowiązującego czesnego w okresie od września do sierpnia roku szkolnego, na który uzyskał stypendium. Uczeń, który po odbyciu stypendium w TJ, zdecyduje się na zmianę szkoły (w roku następnym lub kolejnych) ma obowiązek zapłacić roczne czesne, które nie było wpłacane w czasie pobytu w USA.
 4. Komisja przyznaje stypendia naukowe dwa razy w ciągu roku szkolnego (na końcu I i II półrocza).
 5. Komisja przyznaje stypendia naukowe uczniom, którzy uzyskali za bieżące półrocze roku szkolnego średnią ocen minimum 5,00 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Stypendium to będzie wypłacane po każdym półroczu, a w przypadku uczniów klas maturalnych w kwietniu bieżącego roku szkolnego.
 6. Stypendium naukowe dla uczniów liceum jest wypłacane jednorazowo gotówką po zakończeniu pierwszego i drugiego semestru i wynosi: 300,00 zł/semestr, a w klasach maturalnych w drugim półroczu wynosi 180,00 zł/semestr.
 7. Stypendium naukowe może być wypłacone uczniom na wskazany pisemnie rachunek bankowy.
 8. Stypendia naukowe są wypłacane tylko w czasie pobytu ucznia w szkole.
 9. Stypendium naukowe może zostać natychmiast wstrzymane uczniowi przez Komisję Stypendialną, jeśli naruszy on w rażący sposób przepisy Statutu Szkoły.
 10. Pobieranie Stypendium Prezesa Rady Ministrów wyklucza korzystanie ze stypendium naukowego.
 11. Zasady przyznawania stypendium naukowego w liceum obowiązują od dnia 01.09.2020 r.