VII klasa

MONTESSORI SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA „SPLOT”
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NOWYM SĄCZU

Zasady rekrutacji do klasy VII Szkoły Podstawowej

Rok szkolny 2020/2021

Decyzję o przyjęciu do szkoły podstawowej podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami;
 • ocen otrzymanych na świadectwie ukończenia VI klasy;
 • oceny zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy (co najmniej dobre);
 • wypełnionej i przesłanej mailowo ankiety;
 • dodatkowo – dla uczniów chętnych do oddziału dwujęzycznego – egzaminu kompetencji językowych;
 • analizy innych osiągnięć kandydata (naukowych, społecznych, artystycznych, sportowych, itp.).

Laureaci konkursów przedmiotowych przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną i zwolnieni z opłaty czesnego przez pierwszy rok nauki.

Na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły należy się umówić mailowo (splot_nowysacz@op.pl) i przygotować:

 • oceny otrzymane na pierwsze półrocze w kl. VI;
 • dyplomy osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, itp.;
 • dobry humor i mocne argumenty do rozmowy, aby przekonać dyrekcję, że jest się świetnym kandydatem.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe do szkoły, które potwierdza chęć starania się o miejsce w VII klasie. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli rezygnacja nastąpi z przyczyn leżących po stronie kandydata.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

Terminy rekrutacji do klasy VII:

 • od 17 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych;
 • od 29 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r– ustny egzamin kompetencji językowych z języka angielskiego – termin rozmowy ustalany indywidualnie;
 • od 26 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – elektroniczne składanie świadectwa ukończenia klasy VI Szkoły Podstawowej;
 • 31 lipca w godzinach 8:00 – 16:00 – składanie oryginału świadectwa ukończenia klasy VI Szkoły Podstawowej oraz oryginałów ankiet szkolnych;
 • 3 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów na stronie internetowej szkoły;
 • od 4 sierpnia 2020 r. rekrutacja dodatkowa (w miarę wolnych miejsc).

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione ankiety szkolne (przekazane mailowo, oryginały należy złożyć wraz ze świadectwem);
 • świadectwo ukończenia klasy VI;
 • 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisane na odwrocie).