Liceum

PIERWSZE W NOWYM SĄCZU LICEUM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

ZASADY REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
DO CZTEROLETNIEGO SPOŁECZNEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „SPLOT” Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. JANA KARSKIEGO W NOWYM SĄCZU

Rok szkolny 2020/2021

Decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej dyrektora szkoły z kandydatem i jego rodzicami;
 • wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oceny zachowania (co najmniej dobrej) oraz analizy innych osiągnięć kandydata (naukowych, społecznych, artystycznych, sportowych, itp.);
 • dla kandydata do oddziału dwujęzycznego w szczególności wyniku egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz ustnego egzaminu kompetencji językowych z native speakerem.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są poza procedurą rekrutacyjną i zwolnieni z opłaty czesnego przez pierwszy rok nauki.

Na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły należy się umówić telefonicznie (nr tel. 18 443 43 39) lub osobiście i przynieść:

 • świadectwa z poprzednich lat (koniecznie świadectwo ukończenia VII klasy szkoły podstawowej) oraz oceny otrzymane na pierwsze półrocze w kl. VIII;
 • dyplomy konkursów przedmiotowych, osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, itp.;
 • dobry humor i mocne argumenty do rozmowy, aby przekonać dyrekcję, że jest się świetnym kandydatem.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora rodzice wpłacają jednorazowe wpisowe do szkoły, które potwierdza chęć starania się o miejsce w liceum. Wpisowe nie jest zwracane, jeśli rezygnacja nastąpi z przyczyn leżących po stronie kandydata.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

Terminy rekrutacji do liceum:

 • od 17 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych;
 • czerwiec 2020 r. – ustny egzamin kompetencji językowych z języka angielskiego – termin rozmowy ustalany podczas rozmowy z dyrektorem;
 • do 1 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – składanie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • 3 lipca 2020 r. o godz. 13.00 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów;
 • od 6 lipca 2020 r. rekrutacja dodatkowa (w miarę wolnych miejsc).

Wymagane dokumenty:

 • wypełnione ankiety szkolne (przekazane na rozmowie z dyrektorem szkoły);
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisane na odwrocie),
 • karta informacyjna – potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej.